V souvislosti s oslavami 100. výročí konce první světové války a vzniku samostatného československého státu vznikl zcela unikátní výstavní projekt První světová válka – léta zkázy a bolesti, který je instalován na celém druhém podlaží historické budovy Jihočeského muzea.

Kdy: 12. listopad 2017 – 11. listopad 2018 od 9:00 do 17:30 hodin

První světová válka – léta zkázy a bolesti v Českých Budějovicích

Slavnostní vernisáž se uskuteční dne 11. listopadu od 11 hodin v historické budově Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

První světová válka je nyní, v době relativní hojnosti a blahobytu, vytěsněna z paměti lidí. Přitom to byl právě tento první globální válečný konflikt, který dal tvář dvacátému století. Deset milionů padlých, desítky milionů zraněných fyzicky i duševně, hlad, bída, pandemie španělské chřipky, zhroucené státy, zničená města, ale také naděje (bohužel plané) v podobě nových myšlenkových proudů a revolucí. Výstava přibližuje hrůzy války a to nejenom na frontě, kde vojáci prožívali neustále mezní životní okamžiky, ale i v týlu, kdy ženy a děti, rodiny vojáků, byly nuceny strádat v důsledku zhrouceného válečného hospodářství a musely čelit mnoha kritickým situacím a bídě.

Výstava si klade za cíl zmapovat první světovou válku s jejími příčinami i důsledky, a to jak pro Českobudějovicko, tak i jihočeský region, Československo, ale i v mezinárodních souvislostech – zejména v česko-rakouských. Na počátku první světové války byla rakousko-uherská monarchie, na jejím konci pak bývalé soustátí, na jehož troskách vznikly následnické státy – mimo jiné Rakousko a Československo. Českému návštěvníkovi se představí i dosud neobvyklý rakouský pohled na konec války, rozpad monarchie a vznik následnických států – a naopak. Stejně tak může být pro rakouské zájemce zajímavý i pohled českých studentů na tuto problematiku.

První světová válka – léta zkázy a bolesti v Českých Budějovicích

Na samém počátku expozice návštěvník projde kolem repliky sochy Josefa II., jež zdobila budějovické „Sady“, aby na konci výstavy v sále, který bude vyzdoben slovanskou rudobílou bikolórou, míjel její svalené torzo. Tohoto nelehkého úkolu vyrobit pouze na základě dochovaných fotografií monument Josefa II. se ujala Střední umělecko-průmyslová škola svaté Anežky České v Českém Krumlově.

Návštěvníci však ve výstavních sálech uvidí mnohem více. Základními tematickými okruhy výstavy jsou: začátek války, českobudějovické pluky; vojáci na frontách války – zranění, zákopová válka, lazarety, invalidé, hroby, pomníky; týl a jeho problémy – zhroucení zásobování, hlad, „nouzové“ kuchařské recepty, odvádění nových ročníků na frontu, život ve městě (České Budějovice); československá zahraniční akce, T. G. Masaryk, Maffie, legie, národní, dělnické a socialistické hnutí, osobnosti; odraz války v umění, literatuře, filmu, propagandě; válka jako katalyzátor společenského dění – revoluce v Evropě, rozpad Rakousko-Uherska, vznik následnických států; válečná „statistika“ – mrtví, ranění, španělská chřipka, ale i technický rozvoj atd.

První světová válka – léta zkázy a bolesti v Českých Budějovicích

V rámci výstavy je dále připraven propracovaný vzdělávací program vhodný zejména pro druhý stupeň základních a všechny ročníky středních škol. Zahrnuje komentovanou prohlídku expozice s interaktivními prvky a edukační lístkovou brožurou navíc. Během trvání výstavy se chystají i doprovodné akce a přednášky, jež globální válečný konflikt dvacátého století představí ještě podrobněji.

Kde: Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1

Vstupné:

Plná cena: 25 Kč
Snížená cena: 15 Kč
Rodinné vstupné: 55 Kč

Více informací naleznete na www.muzeumcb.cz