V zámeckém parku Státního zámku Uherčice (okr. Znojmo) naleznete zbytky dvou romantizujících staveb, které kdysi tvořily součást velkoryse koncipovaného přírodně krajinářského parku anglického stylu. Jsou jimi obelisk a především pak cca 10 m vysoká rozhledna ve formě umělé hradní zříceniny.

Svým charakterem se rozhledna řadí mezi obdobné romantizující parkové stavbyrozhledny, které vznikaly u šlechtických sídel převážně na počátku 19. století, jako např. lednický Minaret, gotický templ v Krásném Dvoře, věž Cibulka v Praze či vyhlídka v Čechách pod Kosířem. Datem svého vzniku (1801) je uherčická věž nejstarší dochovanou rozhlednou na Moravě, po Krásném Dvoře pak druhou nejstarší na území České republiky.

Anglický park v Uherčicích byl založen kolem roku 1800 hrabětem Eudardem Collaltem (1747-1833) v rámci celkové modernizace uherčického panství, která probíhala v klasicistním a romantizujícím stylu. Autorem projektů pro úpravy interiérů zámku i pro anglický park byl vídeňský dvorní divadelní architekt a člen Akademie výtvarných umění ve Vídni Anton Ortner (1776 Holešov – 1862 Vídeň). Koncept nově zakládané „englische Garten“ byl hotov v roce 1801 a ke stejnému roku se váže první zmínka o „uměle dotvořené skalní stavbě“, tedy hradní zřícenině na sklaním ostrohu (ve vyúčtování stavebních prací je zmiňována blíže neurčená „Felsen“).

Rod hrabat Collaltů vlastnil uherčický zámek až do února 1946. Poté, co byl majetek rodu zkonfiskován, hospodařila zde pohraniční stráž a zemědělci státního statku. Z unikátní architektonické památky zůstala pouze zbídačená ruina. Tehdejší přístup ke kulturnímu dědictví výstižně ilustruje zpráva o tom, jak se v 70. letech minulého století zřítila nevyužívaná renesanční věž – soupis škod se omezil pouze na pět uhynulých telat. Od roku 1979 přešel zámek pod správu Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, od roku 1987 pod Jihomoravské muzeum ve Znojmě. V roce 1992 byl státem nabídnut k privatizaci, tento záměr však realizován nebyl.

Od roku 1995 je uherčický zámek pod správu Památkového ústavu v Brně. V roce 1996 byla zahájena komplexní památková obnova a téhož roku v létě byla část interiérů poprvé zpřístupněna veřejnosti. Uherčice byly zařazeny do Programu záchrany architektonického dědictví. Z tohoto fondu je až dosud financována převážná část stavebních a restaurátorských prací.

Z rozhledny se za dlouhá desetiletí bez péče z ruiny umělé stala ruina skutečná. Vnitřní dřevěné schodiště, které stoupalo po obvodu věže, chybí, stejně jako i vyhlídková plošina. Dochovalo se pouze prvních deset kamenných schodů, které ve vnějším zastřešeném schodišti vedou k vyvýšenému vchodovému portálu. Rovněž cimbuří věže – dříve uměle „pobourané“ – je znatelně poničeno a rozpadají se i parapety jednotlivých oken. Romantizující úpravu nejbližšího okolí rozhledny (hradbu s baštou a gotizujícím oknem) lze dnes pouze přibližně vytušit.

Přístup: ze Znojma jet směrem na Vranov nad Dyjí, dále směrem Šafov a Stálky až do Uhečic, zde možno parkovat před zámeckým areálem

Výhled: Výhled z rozhledny zřejmě nebyl přes svůj špatný stav výrazně narušen, neboť stavba stojí přímo nad skalním ostrohem a náletové dřeviny jsou kolem vykáceny. Jihozápadním a západním směrem je tak možno spatřit zámecký komplex a dále přes širokou louku obec Uherčice a protilehlou zástavbu místní části zvané Rafanda. Kam dál by bylo možno dohlédnout z vyhlídkové plošiny, to bude možno posoudit až po její obnově.

Rozhledna je zámeckým parkem přístupná volně a celoročně.