Český Zeměráj je koncipován jako cyklus poznávacích a zážitkových programů pro širokou veřejnost zaměřených na rozšíření znalostí o životě našich slovanských předků ve venkovském prostředí, některých raně středověkých řemeslných činností, možnosti experimentálního poznávání archaického způsobu hospodaření a každodenních činností člověka odehrávajících se v těsném sepětí a vzájemné interakci s přírodou. Prožitkovou atmosféru umocňuje realizace programu v reálném prostředí raně středověké vesnice včetně zahrad a polností osázených užitkovými plodinami genotypově nejstarších českých odrůd, stájí a pastvin pro domácí zvířata tradičních plemen. Interaktivní podoba programů je vytvářena týmem zkušených odborníků – přírodovědců, památkářů, etnologů, pedagogů a psychologů, jsou přizpůsobeny věku a potřebám účastníků, využívají her, soutěží, tvořivých aktivit a divadla. Aktivity jsou uzpůsobeny tak, aby se účastníci programů učili především prožitkem, aby sami hledali odpovědi na otázky z různých okruhů environmentální problematiky a vnímali významné souvislosti. Účastníci jsou vedeni k rozvíjení tvořivosti, smyslového vnímání, empatie a estetického cítění.

 

Řemeslné dovednosti našich předků

Poznáte historické typy dřevěných konstrukcí, vyzkoušíte si ruční zpracování dřeva, z hlíny a slámy připravíte hliněnou mazaninu, omítnete stěny vypletené proutím. Seznámíte se s postupem stavby chlebové pece. Namalujete ochranné obrazce na stěny domu a provedete magické rituály. Zjistíte, že téměř každý úkon, který naši předkové při stavbě domu udělali, museli provést náležitým způsobem, aby se domovní duchové nerozhněvali a neseslali na jeho obyvatele nemoc či jiné trápení. Budoucí štěstí, blahobyt a ochranu domu a jeho obyvatel zabezpečovalo řádné dodržování různých obyčejů a obřadů.