Na jižním okraji Soběšic, v území, kde se vzájemně přibližují silnice vedoucí do Soběšic z Králova Pole a Lesné, se nachází osamělý, nevýrazný kopec Ostrá horka, s vrcholovým bodem zvaným Strom. S nadmořskou výškou 405 m byl vybrán v roce 1759 jako nejsevernější místo trigonometrické sítě zakládané v oblasti vídeňského poledníku. Základním bodem sítě byla kopule kaple sv. Kříže, zbořená v roce 1784, kterou připomíná malý kamenný památníček. Pod jeho kamenem je osazen stabilizační kámen – vůbec prvního trigonometrického bodu na území dnešní České republiky.

V roce 2004 byly občanskou iniciativou Soběšická garda (zal. 2003) vykonány první kroky k obnovení důstojnosti této památky evropského významu. Neobyčejně krásná poloha místa vedla k návrhu postavit při samém vrcholu rozhlednu a revitalizovat celé území. Záměr našel odezvu a byl podporován nejen řadou občanů, fyzických i právnických osob, ale i orgánů správy města Brna a jeho městské části Brno – sever. Rozhledna měla být dle původních plánů dřevěná a dokončena měla být na podzim roku 2005. Kvůli problémům s majiteli okolních pozemků se ale její výstavba neustále oddalovala. Vlastníci parcel původně nechtěli, aby někdo při stavbě na jejich půdu vstupoval nebo přes ni přemísťoval konstrukční díly.

V roce 2005 byla podána občanskou iniciativou žádost o vydání územního rozhodnutí a toto rozhodnutí bylo Úřadem městské části města Brna vydáno. V srpnu 2005 bylo dokončeno zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a podána žádost o vydání stavebního povolení. Stavební povolení bylo vydáno 19. 10. 2005. V prosinci 2005 byla stavba zahájena zhotovením základové konstrukce. Rozhledna je založena na soustavě pěti mikropilotů převázaných železobetonovou základovou deskou. Základová konstrukce byla dokončena před Vánocemi 2005.

Již v době územního a stavebního řízení byla na budoucím staveništi vykonána řada průzkumných a přípravných prací. Budoucí staveniště bylo vyčištěno, odstraněny suché a nemocné stromy, povrch byl zbaven bezcenného náletového podrostu, na vzniklé mýtině byla instalována naučná tabule (která byla bohužel dvakrát vandalsky zničena) a osazeny čtyři lavičky. Z místa rozhledny se otevřel zcela nový, nádherný výhled na velkou část historického jádra města Brna. Byl proveden rozsáhlý přírodovědecký průzkum okolí budoucí stavby, kterým bylo prokázáno, že budoucí stavba nebude mít jakýkoli negativní důsledek na stávající faunu a flóru. Stavební konstrukce byla navržena s minimalizací objemu použitých stavebních hmot a materiálů, což prakticky vyloučilo nutnost použití těžkých stavebních mechanizmů při výstavbě.

Kolaudaci rozhledny provedlo Statutární město Brno dne 8. února 2008. Vystoupat lze na ni po 90 schodech. Slavnostní otevření rozhledny proběhlo v neděli 1. června 2008.

Přístup: přes MČ Brno-sever jet směrem na Soběšice, před Soběšicemi odbočuje na Ostrou horku ze silnice vlevo odbočka (mezi zahrádkami) společně se žlutě značenou TZ až k rozhledně (cca 200m)

Výhled: Brno, Pálava, Babí lom, Moravský kras, Drahanská vrchovina, Českomoravská vrchovina

Vstup je volný.